Glemt passord?    Log inn:
Antall siden oktober 2007:
370224
Nettsiden ble etablert
oktober 2007

Årsmelding for 2009  
- 28.04.10. -
Årsmeldingen gir en fyldig beskrivelse av kontorets virksomhet i 2009


Familievernkontoret i Mo i Rana er en selveiende stiftelse, stiftet av Sør-Hålogaland Bispedømmeråd. Formålet er å drive med familierådgivning og mekling.

Kontoret har driftsavtale med Staten ved Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord.

Kontoret er en del av familievernet i Norge og skal tilby familieverntjenester til befolkningen i Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna kommuner.

Kontoret driver sin virksomhet i henhold til lov om familievernkontorer i tråd med driftsavtalen og kontorets statutter. Fylkesmannen i Nordland fører tilsyn med virksomheten.

Familievernet er en spesialtjeneste. Familievernkontorene skal på høyt faglig nivå yte hjelp til familier, par og enslige i vanskelige livssituasjoner, spesielt med sikte på relasjonsproblemer.

Kontoret er også meklingsinstans og skal mekle i henhold til Lov om Ekteskap og Lov om Barn og Foreldre.

Det kan dessuten virke for sitt formål gjennom kurs, foredrag, veiledning, konsultasjon, utgiving av publikasjoner og lignende.

Kontoret har egen hjemmeside. www.familievernmoirana.no.

Virksomheten bygger på kristne verdinormer med respekt for individets integritet. Hjelpen skal ytes etter brukernes behov uavhengig av sosial status, livsførsel, religiøs tro eller politisk oppfatning.

Tjenesten er gratis. Virksomheten baserer seg økonomisk på driftstilskudd fra Staten ved Bufetat, region nord. Det får også tilskudd til driften fra Sør-Hålogaland Bispedømmeråd.

Familievernkontoret i Mo i Rana er tilknyttet Kirkens Familievern. Kirkens Familievern er en interesseorganisasjon som arbeider for å styrke og fremme familievernet generelt og spesielt de kirkelige familievernkontorene både driftsmessig og faglig.


Historikk:

Familievernkontoret i Mo i Rana startet sin virksomhet i 1964. De første årene var driften på frivillig basis med åpningstider noen timer i uka på ettermiddagstid. I 1972 ble den første fagpersonen ansatt på heltid, og kontoret fikk egne lokaler. Det ble et såkalt sekundærkontor med veiledning fra familievernkontoret i Bodø.

I 1978 fikk kontoret status som primærkontor med full faglig bemanning med sekretær, sosionom og psykolog. Psykiater, allmennpraktiserende lege og jurist var tilknyttet på timebasis.


Personale:

Familievernkontoret i Mo i Rana har fire rådgiver-/familieterapeutstillinger, hvorav en også er leder ved kontoret, 1,25 merkantil stilling og 0,13 renholder. Prest, lege og jurist er tilknyttet som konsulenter.

Fast ansatt personale:

Daglig leder/ klinisk sosionom, familieterapeut cand polit 100 % still. Dagny Rygh

Nestleder/sosionom, familieterapeut 100 % still. Brynjar Karstensen

Sosionom 100 % still. Eva Rønningsen

Sosionom 50 % still. i permisjon hele året Aslaug Hagen

Vernepleier videreutd. psykisk helse 50 % still. og 50 % still. vikar Sissel Rossvær

Psykolog 50 % still. engasjement i perioden 1. sept. til 31. des. Frithjof Kvinge

Konsulent merkantil 100 % still. Mary Ann Dahl

Sekretær 25 % still.Torill Bjørnmyr Nyrud

Renholder 13 % still. Inger Ann Berg

Konsulenter på timebasis:

Lege Dag Knudsen

Advokat Anne Fladvad

Prest Harold Holtermann

Kontoret har hatt alle stillinger besatt i hele 2009 med unntak av januar måned da et vikariat i en halv terapeutstilling var ubesatt. Sissel Rossvær gikk inn i dette vikariatet fra 1. februar.

Sykefraværet har vært høyt ca 9,3 %. En medarbeider har vært helt eller delvis sykemeldt nesten hele året. Det har ikke inntruffet arbeidsuhell.To medarbeidere over 62 har hatt til sammen 22 dagers permisjon med lønn som et seniorpolitisk tiltak.

Kjønnmessig fordeling har vært 21 % menn og 79 % kvinner.

Årsverk har vært ca 5,5 fordelt på 8 personer, 2 menn og 6 kvinner. Prest, lege og jurist er tilknyttet som konsulenter.


Styret:

Styret vedtar årsmelding, regnskap og budsjett og har dessuten arbeidsgiveransvaret. Styret har 5 medlemmer. Sør-Hålogaland Bispedømmeråd som er stifter, oppnevner 3 styremedlemmer. De ansatte har et styremedlem, og styret oppnevner selv et styremedlem.

Oppnevnt av Sør-Hålogaland Bispedømmeråd:

Styremedlemmer:

Per J. Mikalsen, leder
Silja Ildgruben, nestleder
Børge Aass, styremedlem

Varamedlemmer:

Karianne Egeberg Gullfjell
Eldbjørg Sæter Aurdal
Hanne Engedal

Representant for de ansatte:

Styremedlem:

Mary Ann Dahl, styremedlem

Varamedlem:

Eva Rønningsen

Oppnevnt av styret:

Harold Holtermann, styremedlem

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2009 og behandlet 40 saker. Styreleder har deltatt i møter med Bufetat, region nord. Styreleder og daglig leder har hatt regelmessige samtaler. To styremedlemmer deltok på Kirkens Familieverns årsmøte og årsmøtekonferanse for Kirkens Familievern. Styreleder og styremedlem Harold Holtermann deltok sammen med de ansatte på Familievernkontoret i Mosjøens 40 års jubileum i Mosjøen.


Generelt om arbeidet til kontoret:

Familievernkontoret i Mo i Rana skal yte hjelp til mennesker som opplever konflikter, kriser, sykdom eller vansker som er knyttet til forhold i familien. Hensikten er å forebygge at kriser og konflikter fester seg og blir sykdomsskapende. Kontoret skal bidra til tilretteleggelsen av trygge og stabile familieforhold med gode oppvekstforhold for barn.

Familievernkontoret er meklingsinstans og skal gi informasjon om lovpålagt mekling. Alle fast ansatte rådgivere/terapeuter er også meklere. Hensikten med meklingen er å hjelpe foreldre som ikke skal leve sammen til å lage gode avtaler for barna.

Vel 90 % av brukerne tar direkte kontakt med kontoret enten pr. telefon eller ved personlig oppmøte. Det kan være både enkeltpersoner, par og familier. Felles for dem er at de opplever sin situasjon som vanskelig og uholdbar og ikke vet hvordan de skal løse problemene

Hjelpen som tilbys, er stort sett samtaler. Omfanget og arten kan variere fra korte informasjonssamtaler eller rådgivningssamtaler til mer langvarige samtaleterapier. Oftest møter klientene kun en fagperson. I noen saker arbeider flere fagpersoner sammen i team.

Kontoret driver også kurs- og foredragsvirksomhet, først og fremst samlivskurs, dessuten opplysnings- og konsultasjonsarbeid og kan gi veiledning til andre faginstanser vedrørende familiearbeid.

Det legges vekt på å møte brukerne med forståelse og respekt. I samtalene legges det til rette for at brukerne selv skal finne ut av problemene.


Lokaler:

Kontoret holder til midt i Mo i Rana sentrum i Jernbanegata 4 i første etasje. Det er lyse og trivelige lokaler.


Tilgjengelighet:

Kontoret legger vekt på å være tilgjengelig og ha lav terskel. Det fordres ingen henvisning fra annen instans, og brukerne kan ta direkte kontakt med kontoret. Gjennomsnittlig ventetid på første samtale var 21 dager (3 uker) for familierådgivningssaker og 19 dager for meklingssaker.

91 % av de som henvendte seg for familierådgivning, fikk tilbud om samtale innenfor en frist av 4 uker, og i 89 % av meklingssakene ble det gitt tilbud innenfor en frist av 3 uker.

At 3-ukersfristene ikke er overholdt, kan skyldes brukernes eget ønske om lengre ventetid eller kontorets manglende kapasitet da henvendelsen ble gjort. Med fire rådgiverstillinger blir kapasiteten sårbar. En persons sykefravær utgjør en reduksjon av kapasiteten på 25 %.


Familievernsaker:

Familievernsaker gjelder saker etter lov om familievernkontorer. Det dreier seg om samlivs- og familiespørsmål og kan innbefatte forskjellig familieproblematikk også problemer med vold, rus, fysisk eller psykisk sykdom.

Ialt kontaktet 462 personer kontoret i 2009 for å få hjelp. 298 saker gjaldt familievern og 164 saker gjaldt mekling. Ikke alle som henvendte seg, møtte til den timen de fikk. Av de 298 som ba om hjelp i familievernsaker var det 27 personer som ikke møtte. Bare 271 av henvendelsene i 2009 ble til nye familievernsaker. 54 av de aktive sakene i 2009 ble opprettet i 2008 og videreført i 2009. Alt i alt ble det behandlet 325 familievernsaker i 2009. Målet for 2009 var 350 saker.

Den iøynefallende forskjellen fra 2008 er en nedgang i antallet henvendelser. Nedgangen på aktive saker har vært bare fire, mens antall henvendelser har gått ned med hele 44. At ikke reduksjonen i aktive saker har blitt større, skyldes at mange færre av henvendelsene i 2009 ble slettet uten oppmøte. I 2008 var det 67 saker uten oppmøte, mens det i 2009 bare var 27 slike saker.

Hva reduksjonen i antall henvendelser skyldes er usikkert. Noe kan ha med en forskjell i måten å registrere saker på. Flere aktører tilbyr hjelp til delvis samme problematikk som familievernkontoret. Foreldre i Rana med samarbeidskonflikter har i hele 2009 også hatt et tilbud ved helsesøstertjenestens familiesenter. Hemnes kommune har sin egen familiekonsulent. Private aktører tilbyr hjelp i forbindelse med samlivsproblemer. Fra høsten 2009 har Rana kommune fått to nye private aktører – en psykolog har startet privat praksis og en sosionom har etalbert et rådgivningstilbud ved et av byens treningssentre.

36 % av de som henvendte seg i familievernsaker var menn.

Det var 21 saker med minoritetsetnisk innhold.

10 saker ble karakterisert som risikosaker.

Av de 271 nye familievernsakene dreide 113 saker (ca 42%) seg om samlivstema. I 109 saker(ca 40%) hadde hovedfokus på foreldresamarbeidsproblemer. 39 saker (ca 14 %) angikk familietema. 10 saker (ca 4 %)ble regnet som risikosaker med vold, rus eller avlorlig psykisk sykdom.


Gjennomsnittlig varighet på sakene var 77 dager. Det var i snitt 2 samtaler pr. sak med noen flere samtaler i risikosaker (5 samtaler) og samlivssaker (3 samtaler).

Det ble utført til sammen 798 konsultasjoner som utgjorde 1190 klokketimer. 213 konsultasjoner ble avbestilt eller ombestilt p.g.a. sykdom, arbeid, bedring i problem eller annet. Dette ble i mange tilfeller ubenyttede timer. I den grad det var mulig, fikk andre som hadde bedt om snarlig time, benytte slike avbestilte timer.

Meklingssaker:

Det skal mekles for gifte og samboende foreldre med felles barn under 16 år som skal separeres eller flytte fra hverandre. Dessuten skal det mekles for foreldre som ønsker å fremme sak om barna for retten for å prøve å unngå rettssak. Retten kan også sende foreldre tilbake til familievernkontoret for ny mekling. Mekling er hjemlet i Lov om barn og foreldre og Lov om ekteskap.

Målet med meklingen er å hjelpe foreldrene til å lage gode ordninger for barna sine - helst i form av skriftlige avtaler om hvor barna skal bo og den videre kontaken mellom barn og foreldre etter samlivbruddet. Den første meklingstimen er obligatorisk, og det skal skrives ut en meklingsattest etter denne timen. Foreldrene har anledning til å bruke 2 ganger 3 timer hvis de ønsker å mekle videre utover den første meklingstimen. Det er en tidsfrist på 3 uker fra mekling ble begjært til første samtale.

I 2009 ble det håndtert til sammen 164 meklingssaker. 158 av disse sakene ble avsluttet i 2009. Det utgjorde en økning på 13 saker (9%) i forhold til 2008. Økningen gjaldt først og fremst antall meklinger ved samboerbrudd.

Ca halvparten av meklingssaken ble avsluttet etter en time. Ca 46 % valgte å benytte frivillig fortsettelse og avsluttet etter 2-4 timer, mens ca 4 % valgte å gå videre til 5-7 timer. Neseten alle meklingssakene var avsluttet i løpet av 2 måneder.

I 9 av 10 saker ble fristen på ventetid overholdt slik at de fikk time før det var gått 3 uker fra begjæring om mekling.

16 % av arbeidstiden gikk med til mekling i forhold til arbeid med familievernsaker og utadrettet virksomhet.

De fleste foreldre som møter til mekling, er enige om hva slag ordninger de skal ha for barna. De kommer fram til skriftlige eller muntlige avtaler, alt etter hva som passer best for deres familie og deres barn. Familievernkontoret anbefaler en skriftlig avtale.

Noen foreldre er svært uenige når de møter til mekling, særlig de som kommer til mekling med ønske om å anlegge sak for retten. I ca halvparten av disse sakene ble foreldrene allikevel enige om enten en muntlig eller skriftlig avtale, midlertidig eller fast.

I ti saker ble det innvilget separat mekling fordi det hadde vært utøvet vold i forholdet, og en av foreldrene følte seg utrygge ved å møte den andre.

Fem saker ble meklet via telefon. Det gjelder foreldre som bor på forskjellige steder i landet. De møter hos hver sin mekler, og meklingssamtalen foregår på telefonen.


Utadrettet virksomhet:

Familievernkontoret skal også virke for sitt formål med kurs, foredrag, oppslag i media, veiledning, konsultasjon og lignende.

I løpet av 2009 har kontoret hatt følgende utadrettede tiltak:

I september måned arrangerte kontoret et to-dagers kurs med Magne Raundalen om barn og vold og samtaler med barn. Det var 130 deltagere på kurset, og det ble en stor suksess.

En medarbeider deltok i opplæring for nye ”homestart” familiekontakter. ”Homestart” er et frivillig hjelpetiltak for barnefamilier som trenger avlastning og støtte

Kontoret har sin egen hjemmeside med informasjon om familie- og samlivsstoff. Siden ble åpnet i 2007 og har vært oppdatert og jobbet kontinuerlig med i hele 2009. Hjemmesiden er godt besøkt og antall treff ved utgangen av 2009 var vel 13000.

Kontoret har hatt to artikler i lokalavisen Rana Blad

Kontoret skal gi faglig støtte til samlivskursene ”godt samliv” som skal være et tilbud til førstegangsforeldre i regi av helsesøstertjenesten. Kontoret var med å initiere og gjennomføre et kurslederkurs for ”godt samliv”.

En helsesøster hospiterte på kontoret.

Høyskolestudenter har fått veiledning og informasjon om ungdom og skilsmisse i forbindelse med et av deres oppgavearbeid.

Kontoret har gitt veiledning til en medarbeider ved Yttrabekken Ungdomshjems familieavdeling.

En medarbeider deltok i den faglige planleggingen av årets regionale meklersamling. Hun hadde også et foredrag om faglige dillemmaer og utfordringer i meklingssamtalen.

I hele 2009 ble det sammen med Harold Holtermann sogneprest i Hemnes Kommune, arbeidet med å utvikle et eget nord-norsk konsept for samlivskurs. Kurskonseptet har fått navnet ”I storm og stilla”. Dette er et tiltak som ble startet opp i 2007 og skal ferdigstilles i 2010. Kontoret har mottatt midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å utvikle konseptet.

Kontoret inviterte til to samlivskurs i løpet av året. Det ble annonsert i lokalavisen, og det ble sendt tilbud til vigde par i Rana og Hemnes kommuner. Kursene ble ikke gjennomført på grunn av for få deltagere. I forbindelse med det ene kurset inviterte en privat aktør omtrent samtidig til gratis samlivskurs.


Tiltak for kompetanseheving:

Kontoret har hatt to hovedsatsningsområder for kompetanseutvikling i 2009. Det gjelder arbeid i saker med vold og samtaler med barn.

Det har vært en bred satsing på å øke oppmerksomheten på vold og håndteringen av arbeidet med voldssaker. Hele kontoret har vært involvert. Alt personalet deltok på Brøsets jubileums sinnemestringskurs i Trondheim. Alle ansatte gjennomførte også todagerkurset med Magne Raundalen om vold og samtaler med barn, som kontoret arrangerte på Meyergården i Mo i Rana. Dessuten hospiterte alle en dag ved familievernkontoret i Bodø for lære om deres arbeid med voldssaker. Gjennom hele året har det vært satt av tid månedlige drøftinger med vold som tema. Tiltaket fortsetter i 2010.

Alle saker med samtaler med barn har vært prioritert på kontorets interne drøftingsmøter. Samtalene med barn har vært referert og gjennomgått, slik at de ansatte har fått dele erfaringer og lære av hverandre. Stoff om samtaler med barn og unge er lagt ut på hjemmesiden.

Kontoret har hatt intern opplæring i empatisk kommunikasjon. Denne ble startet opp i 2009 og videreføres i 2010. En ny medarbeider har godkjenning for å drive med opplæring i empatisk kommunikasjon.
I hele 2009 ble det sendt ut en brosjyre med tilbud om samtaler med barn sammen med innkalling til mekling. Responsen har imidlertid vært så liten at innholdet i brosjyren skal omarbeides. Samtaler med barn vil være et satsningsområde også i 2010.

Helt siden 1985 har kontoret sammen med Familievernkontoret i Mosjøen hatt felles veiledning i familieterapi med ekstern veileder. Psykolog Astrid Nygård Bufetat tidligere Familievernkontoret i Bodø har vært veileder i 2009. Det har vært veiledning to dager med henne direkte på klient- og meklingssaker.

Kontoret har et veiledningssamarbeid med familieavdelingen ved Yttrabekken ungdomshjem. To medarbeidere deltar i en tverretatlig veiledningsgruppe som Yttrabekken bekoster i forbindelse med videreutdanning i familieterapi. Veileder er psykolog Grethe Lilledalen. Prosjektet startet opp høsten 2009 med 4 dager og fortsetter inn i 2010.

En medarbeider tar videreutdanning i familieterapi ved Diakonhjemmet. Hun startet opp høsten 2008. Hun har imidlertid hatt permisjon fra videreutdanningen i 2009 på grunn av sykdom.

Fire medarbeidere deltok i Bufetats to-dagers fagkonferanse om mekling i Tromsø.

To medarbeidere deltok på Bufetats 3-dagers samling for ledere og merkantilt personale i Bodø.

To medarbeidre deltok i familievernets landskonferanse for merkantilt ansatte i Tromsø.

En medarbeider deltok sammen med styrets leder og nestleder i Kirkens Familieverns dagskonferanse i Oslo om ”Barnets plass i familievernet og familiens plass i barnevernet – to sider av samme sak?”

To medarbeidere deltok i Bufetats kurs for kursledere i ”Godt samliv” på Meyergården, Mo i Rana.

Fire medarbeidere deltok i dagskurs om kjønnslemlestelse og æresrelatert vold i Mosjøen som politiet på Helgeland arrangerte.

En medarbeider deltok i dagskurs i Bodø om endring arrangert av høgskolen i Bodø, Nordland sentralsykehus og Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

Hele personale samt representanter fra styret deltok i Familievernkontoret i Mosjøens 40 års jubileumskonferanse om familievernet i fortid og framtid, sterke og svake sider.

I september hadde kontoret en fagdag på Sæterstad gård i Hattfjelldal kommune i egen regi hvor de ansatte så på egen virksomhet, vurderte sterke og svake sider og satsingsområder framover.

Personaltiltak (velferdstiltak):

Kontoret hadde en to dagers utflukt for hele personalet til Sæterstad gård i begynnelsen av september med sopptur og måltid på bål.

To medarbeidere har fått gullkolokke for å ha arbeidet ved kontoret i 25 år.

En medarbeider har vært på seniorkurs.

Økonomi:

Den viktigste bidragyteren til driften er Bufetat, region nord. Kontoret har også mottatt tilskudd til driften fra Sør-Hålogaland Bispedømmeråd. Fra HSH Oufondet (opplærings- og utviklingsfondet)har kontoret mottatt bidrag til kompetanseheving.

Regnskapet blir gjort opp med et overskudd på kr. 59.088,- som tilføres egenkapitalen.

Styret for familievernkontoret takker bidragsyterene for den økonomiske støtten.

Styret takker også de ansatte som har stått på gjennom hele året og har gjort en helhjertet innsats for at familievernkontoret skal bli en faglig kompentent tjeneste og et godt tilbud til befolkningen i Rana, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rødøy og Træna kommuner.Familievernkontoret i Mo i Rana, 31. mars 2010

Styreleder: Per J. Mikalsen, nestleder Silja Ildbruben, styremedlem Harold Holtermann, styremedlem Bjørge Aass, styremedlem Mary Ann Dahl (ansattes representant)
Daglig leder: Dagny Rygh